Văn bản pháp luật

Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.Tải file
Nghị định 3198/VBHN-BVHTTDL Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quanTải file
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2014 hợp nhất Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN , 13/2010/TT-BKHCN , 18/2011/TT-BKHCN, 05/2013/TT-BKHCN , hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.Tải file
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2014 hợp nhất Nghị định số 105/2006/NĐ-CP và 119/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.Tải file
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2014 hợp nhất Nghị định số 103/2006/NĐ-CP và 122/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệpTải file
Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và 2009Tải file
Nghị định số 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.Tải file
Nghị định 21/2015/NĐ-CP – Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khácTải file
NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2017/NĐ-CPTải file
Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐTTải file
Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCNTải file
Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009Tải file

poup_ageless_vi

X